Wiele osób pra­gnie zało­żyć domową siłow­nię. Jed­nak nie każdy wie, co warto w takiej siłowni posia­dać. Jeżeli już inwe­stu­jesz pie­nią­dze to warto zro­bić to z głową. W tym arty­kule dowiesz się czy warto mieć w swo­jej domo­wej siłowni orbi­trek i jakie są plusy wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń na tym sprzę­cie. Zapra­szam do prze­czy­ta­nia. 

Orbi­trek – co to?

Orbi­trek to narzę­dzie tre­nin­gowe, które posiada pedały oraz uchwyty na ręce. Aby wpra­wić je w ruch musimy naci­skać na pedały, które dzięki naszym mię­śniom poru­szaj się po elip­sie. Gdy wpra­wimy je w ruch uchwyty rów­nież poru­szają się w prze­ciwne strony. Dzięki temu nasze ręce rów­nież uczest­ni­czą w ćwi­cze­niu. Całość ćwi­cze­nia wygląda jak­by­śmy cho­dzili lub bie­gali. 

Jakie mię­śnie pra­cują?

Ćwi­cze­nia na orbi­treku spa­lają tkankę tłusz­czową, oczy­wi­ście jeśli są pra­wi­dłowo wyko­ny­wane. Dodat­kowo nie obcią­żają sta­wów, przez co są zale­cane oso­bom, które mają z nimi pro­blem. Dzięki orbi­trekowi pozbę­dziesz się bocz­ków oraz wymo­de­lu­jesz syl­wetkę. Przy ćwi­cze­niach na tym sprzę­cie pra­cują mię­śnie naszych nóg oraz rąk. Dodat­kowo pod­czas ruchu napi­namy mię­śnie brzu­cha, więc one też pra­cują. Tak naprawdę, można powie­dzieć, że ćwi­cze­nia na orbi­treku anga­żują całe ciało. 

Dla kogo orbi­trek?

Orbi­trek jest zale­cany oso­bom w każ­dym wieku i dla osób o róż­nym zaawan­so­wa­niu. Będzie bar­dzo dobry dla osób, które dopiero co zaczy­nają swoją przy­godę z ćwi­cze­niami, ponie­waż jest bar­dzo małe praw­do­po­do­bień­stwo kon­tu­zji. Aby pra­wi­dłowo na nim ćwi­czyć, trzeba odpo­wied­nio usta­wić wyso­kość uchwy­tów. Na nim musimy mieć wypro­sto­waną syl­wetkę oraz nasz wzrok powi­nien być skie­ro­wany przed sie­bie. Dodat­kowo, musimy zadbać aby kąt nachy­le­nia peda­łów był odpo­wiedni oraz by ich opór nie był zbyt duży. 

Na co patrzeć przy wybo­rze?

Jeżeli pla­nu­jesz zakup orbi­treka, zasta­nów się ile masz miej­sca w miesz­ka­niu i czy masz gdzie go prze­cho­wy­wać. Jest wiele róż­nych modeli od dużych do małych, które zmiesz­czą się w małym miesz­kanku. Są też takie, które można skła­dać, przez co nie zaj­mują dużo miej­sca, gdy nie są użyt­ko­wane. Aktu­al­nie wiele modeli jest wypo­sa­żone w małe kom­pu­terki, które reje­strują nasze pomiary, takie jak:

– tętno,

– ilość spa­lo­nych kalo­rii

– ilość prze­bie­gnię­tych kilo­me­trów.

Oczy­wi­ście takiego orbi­treka trzeba pod­piąć do prądu, więc nie można zapo­mnieć o dostę­pie do kon­taktu. Cza­sem orbi­trek jest wypo­sa­żony w uchwyt do tele­fonu, dzięki czemu można słu­chać muzyki pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń.